Kto spracúva vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ webovej stránky www.apmtechnik.sk:

APM Technik s.r.o.
Libichava 80
956 38 Libichava
Okr. Bánovce nad Bebravou

IČO: 50517872
IČ DPH: SK2120349759

Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať. 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: 

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť s nejakými otázkami, môžete ma kontaktovať na tel. čísle 0903 463 758 alebo e-mailom na apmtechnik@apmtechnik.sk.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov): 

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo nevyhnutne potrebujem k tomu, aby som Vám poskytol služby, o ktoré prejavíte záujem
  • vedenie účtovníctva: Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. 
  • marketing – zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. 

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielam Vám newslettery len na základe Vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej správe 

  • pokročilý marketing na základe súhlasu: Iba na základe Vášho súhlasu Vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov alebo použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e- mailovej správe 

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedol inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu Vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budem nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov využívam automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. 

Prijal som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

K Vašim osobným údajom môžu mať prístup moji zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa špecializujú. 

Sú to títo spracovatelia:

Pre sociálne siete: 

  • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA 
  • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA

Pre Office 365:

  • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399

Vyššie  uvedené  platformy  (spracovatelia)  ďalej  s Vašimi  osobnými  údajmi  nakladajú  v súlade  s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete tu:

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem Vám však, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania. 

Poskytnutie osobných údajov mimo EU

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúci stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie (napr. u poskytovateľov cloudových služieb podľa zásad definovaných v rámcovej zmluve o medzi USA a EÚ tzv. Privacy Shield).

Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: apmtechnik@apmtechnik.sk.. 

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. 

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložím v lehote 14 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo. Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje budete považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. 

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávam spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.) 

Právo na prenosnosť 

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodám. Tu potrebujem aspoň 14 dní. 

Právo na výmaz (byť zabudnutý) 

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje z mojich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 14 dní. 

V niektorých prípadoch som však viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budem informovať e-mailom. 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov 

Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem však veľmi rád, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohol niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení 

E-maily s inšpiráciou, článkami či inými informáciami a službami Vám zasielam ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam Vám e-maily len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej e-mailovej správe.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 01.04.2021.